JAK PRACUJI

 

Neprodávám hypotéky, já nabízím řešení vaší situace. Vyřešení vaší hypotéky je souhrn několika kroků, které do sebe musí zapadat. Rozhodně doporučuji, když svůj investiční záměr proberete ze zkušeným hypotečním specialistou. Jakým způsobem řeším hypoteční úvěry se svými klienty já? 

sluzby

Je váš cíl reálný?

Hypoteční makléř se vás nejdříve podrobně vyptá na vaše vaše plány a finanční možnosti. Pak okamžitě posoudí, zda bude možné váš záměr realizovat.

Analýza možností

Pokud je váš záměr reálný, hypoteční makléř ho podrobně zanalyzuje a sestaví váš klientský profil. Pak navrhne několik řešení, která důkladně prověří u všech vybraných bank. Jednotlivá řešení potom porovná z hlediska jejich výhodnosti.

Nabídka řešení

Ve srozumitelné podobě vám hypoteční makléř vysvětlí vaše možnosti a načrtne jejich výhody a nevýhody. Na základě vašich priorit vám doporučí optimální řešení.

Kompletace podkladů

Když odsouhlasíte finální řešení, hypoteční makléř vyhotoví seznam podkladů nutných k vyřízení hypotéky a sepíše s vámi žádost o úvěr. Probere s vámi také způsob získání dokumenty a obstará kompetaci podkladů.

Schvalování v bance

Také s bankou bude za vás komunikovat hypoteční makléř: předá jí vaše podklady a s pracovníkem banky je ověří. Řeší případné komplikace jak s bankou, tak i s prodávajícím a s vámi. Navíc hlídá důležité termíny.

Možná rizika

Konečné schválení úvěru je vždy v pravomoci banky, která může při schvalování úvěru změnit veškeré jeho parametry. Proto je tu pro vás hypoteční makléř, který vám pomůže možné nástrahy odhalit a vyřešit.

Podpis smlouvy

Po úspěšném schválení váš makléř dohlédne na sepsání úvěrových smluv a zkontroluje jejich správnost. Bude asistovat při podpisu smlouvy úvěrové smlouvy a vysvětlí vám vše potřebné.

Čerpání úvěru

Hypoteční makléř vám pomůže i při dokládání dokumentů potřebných ke splnění podmínek čerpání hypotéky. Dokumenty prohlédne a předá je bance. Nakonec vás bude informovat o úspěšném čerpání úvěru.


Na co se nás nejčastěji ptáte

Doložení příjmů

zaměstnanci:

 • průkaz totožnosti
 • kopie výplatní pásky nebo mzdového listu za posledních 6 měsíců až 2 roky potvrzená zaměstnavatelem
 • potvrzení zaměstnavatele o průměrném příjmu
 • další příjmy

podnikatelé:

 • průkaz totožnosti
 • živnostenský list případně koncese
 • potvrzení správy sociálního zabezpečení a zdr. pojišťovny o platbách ve prospěch těchto institucí
 • přiznání k dani z příjmu fyzických osob za poslední 2 roky potvrzené finančním úřadem
 • v případě příjmů plynoucích z pronájmu dokládáte nájemní smlouvy a vlastnický list k této/těmto nemovitostem
 • příjmy z kapitálového majetku (např. z cenných papírů)

Doložení výdajů

 • smlouva o případných dalších úvěrech, půjčkách, leasingu
 • smlouva o stavebním spoření, penzijním připojištění
 • pojistné smlouvy, doklady o platbách pojistek - pojištění nemovitosti, životní, domácnosti, úrazové, vozidel atd.
 • doložení všech dalších individuálních pravidelných výdajů - např. rozhodnutí soudu o placení výživného, škody atd.
 • doložení ostatních závazků, například ručitelská prohlášení a další

Doklady k nemovitosti

Banka také zkoumá podklady k zastavované nemovitosti, zajímá se o výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení, územní rozhodnutí, geometrický plán, rozpočet stavby. Nutné je ocenění nemovitosti u kterého je zvykem, že banky uznávají pouze ocenění pocházející od odhadců, kteří jsou jejich komplici. Jestliže chcete zpočátku ručit také jinou nemovitostí, pak předkládáte také doklady s ní spojené. Pokud zastavovaná nemovitost nepatří přímo vám, je její cena ještě více podhodnocena. Některé nemovitosti banky jako zástavu zcela odmítají.

Potřebné dokumenty k nemovitosti

Obecné doklady

 • nabývací titul k nemovitosti, například kupní nebo darovací smlouva, rozhodnutí o vypořádání dědictví
 • výpis z katastru nemovitostí, který nesmí být starší než tři měsíce
 • snímek z katastrální mapy, který nesmí být starší než jeden rok
 • odhad ceny nemovitosti, který nesmí být starší než šest měsíců ve dvou vyhotoveních dle požadavků banky
 • pojistná smlouva k nemovitosti
 • případě rozšíření či zúžení společného jmění manželů stanoveného zákonem dohoda formou notářského zápisu nebo rozhodnutí soudu
 • muži do 35 let přikládají doklad o absolvování základní vojenské služby

Stavba nemovitosti

 • geometrický plán
 • doložení vlastních finančních prostředků např. výpisem z účtu nutných k vyrovnání rozdílu mezi rozpočtem stavby a prostředky získanými z hypotečního úvěru, případně doklad o zaplacení z vlastních prostředků před podáním žádosti o úvěr
 • územní rozhodnutí - v případě, že nebylo vydáno stavební povolení
 • stavební povolení s doložkou nabytí právní moci
 • přehled rozpočtových nákladů na rekonstrukci nebo výstavbu
 • časový plán čerpání, jestliže není součástí smlouvy o dílo
 • smlouva o dílo podepsaná zúčastněnými stranami

Koupě nemovitosti

 • doložení vlastních finančních prostředků nutných k úhradě ceny za nemovitost zbývající po využití hypotečního úvěru nebo doklad o zaplacení z vlastních prostředků před podáním žádosti o úvěr
 • kupní smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě, která musí obsahovat návrh kupní smlouvy

Zástava nemovitosti

 • Za hypotéku je třeba ručit. Zástavou je zpravidla pořizovaná nemovitost, která musí být pojištěna a pojistka vinkulována ve prospěch banky. Zástavní právo k této nemovitosti se zapíše do katastru nemovitostí. V případě, že se zatím jedná pouze o stavbu, lze ji zapsat do katastru jako rozestavěnou nemovitost a zároveň jako zástavu pro hypotéční úvěr ve chvíli, kdy bude vysoká alespoň jeden metr nad zemí.

Orientační ceny za vystavení požadovaných dokumentů

 • ocenění nemovitosti: 3 až 10 tisíc Kč
 • výpis z katastru nemovitostí: 100 Kč
 • vklad zástavní smlouvy: 500 Kč
 • ověření podpisu notářem: 30 Kč

Hypoteční makléř (někdy také hypoteční broker) je společnost, která na základě licence zprostředkovává prodej finančních produktů smluvních bank. Převažuje nabídka hypotečních úvěrů, u některých větších hypotečních makléřů si ale můžete vyřídit také stavební spoření či úvěr ze stavebního spoření, pojištění, spotřebitelský úvěr nebo americkou hypotéku.

Služby našich hypotečních makléřů jsou bezplatné! Jsme placeni provizí z realizovaného obchodu danou bankou. Díky tomu, že provize pro hypoteční makléře jsou u všech bank stejné, makléř nemá důvod některou z bank upřednostňovat.

Spolupracujeme v hypotékách se všemi bankami na trhu, které spolupracují s externími partnery. Najdete je na úvodní stránce >>